PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Archiwum

Informacje

 Kalendarz

 Rozkład jazdy autob.

 Podręczniki

 Wyprawka szkolna

 Podanie do gimnazjum
>> pobierz

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Wymiana pol. - niem.

 Egzamin gimnazjalny

Sport

 Trójbój siłowy

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Wycieczki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza

 "TOBIE POLSKO"

 Bal  karnawałowy

 Ferie zimowe

 Dzień Kobiet

 Dzień Ziemi

 Dzień Otwarty szkoły

 Konstytucja 3 Maja

 Trzymaj formę

 Dzień Matki

 Szkoła bez przemocy

 Dzień Dziecka

 Bal gimnazjalny

 Szkoły na piątkę

 ORLIK 2012

 Koniec edukacji gim.

 Koniec roku szkolnego

 Inne

 

23 - 24 - 25 kwietnia 2013 r.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które pozwalają na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia do niego. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, sprawdzający nie wiedzą czyje prace oceniają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu.
Od 2012 roku obowiązuje nowa formuła egzaminu. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z języka polskiego oraz odrębnie z historii i wiedzy o społeczeństwie. matematyczno-przyrodniczej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii oraz odrębnie z samej matematyki. językowej – sprawdzana jest wiedza z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Uczeń deklaruje na jakim poziomie chce zdawać dany język (do wyboru: podstawowy i rozszerzony). Uczniowie, którzy uczą się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej, przystępują obowiązkowo do egzaminu na poziomie rozszerzonym. W nowej formule egzaminu wynik podawany jest w procentach i centylach.

  • Egzamin z zakresu języka polskiego trwa 90 minut (135 minut – czas wydłużony). Egzamin z zakresu historii i społeczeństwa trwa 60 minut (80 minut – czas wydłużony).

  • Egzamin z zakresu matematyki trwa 90 minut (135 minut – czas wydłużony). Egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa 60 minut (80 minut – czas wydłużony).

  • Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 60 minut (80 minut – czas wydłużony). Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut (90 minut – czas wydłużony).

arkusze dostępne na stronie CKE

album fotografii
wykonała Joanna Sowierszenko

 

12 - 13 - 14 kwietnia 2011 r.

[POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]

[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]

[POBIERZ ARKUSZ Z J. ANGIELSKIEGO + TRANSKRYPCJA]

 

27 - 29 kwietnia 2010r

POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]

[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ]

[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]

[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI MATEMAT. - PRZYROD.]

[POBIERZ ARKUSZ Z J. ANGIELSKIEGO + TRANSKRYPCJA]

[KLUCZ ODPOWIEDZI Z J ANGIELSKIEGO]

 

22 - 24 IV 2009 r.

W tym roku szkolnym egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzech częściach:

1. część humanistyczna

2. część matematyczno - przyrodnicza

3. język angielski

Dwie pierwsze części egzaminu potrwają po dwie godziny, dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksją) czas może być przedłużony o dodatkową godzinę. Trzecia część (językowa) potrwa półtorej godziny (plus ewentualne dodatkowe 45 minut).

Wszyscy uczniowie w Polsce piszą takie same testy. Prace są zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu.

Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.

O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

Środa, czwartek i piątek są w gimnazjach dniami wolnymi od lekcji.

 

 

[POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]

[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ]

[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]

[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI MATEMAT. - PRZYROD.]

[POBIERZ ARKUSZ Z J. ANGIELSKIEGO + TRANSKRYPCJA]

[KLUCZ ODPOWIEDZI Z J ANGIELSKIEGO]

przed egzaminem ...

22 - 23 IV 2008 r.

 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

Zdawany jest w dwóch częściach:
- pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;
- druga obejmie wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną.

Każda część egzaminu trwa 120 minut - jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania każdej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony nie więcej niż o 60 min.

 

[POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ]
[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI MATEMAT. - PRZYROD.]

 

przed egzaminem ...

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY W POPRZEDNICH LATACH

 

"Magia ogrodów" - to temat wiodący tegorocznego egzaminu humanistycznego do gimnazjum. Uczniowie mieli do wykonania zadania typowo testowe, a w części otwartej musieli napisać rozprawkę na temat "Świat bez piękna ogrodów byłby znacznie uboższy".

Drugiego dnia, na teście matematyczno - przyrodniczym tematem przewodnim była woda. Test
z wiedzy matematyczno-przyrodniczej zawierał 34 zadania z matematyki, biologii, chemii, fizyki
i geografii. Wśród zadań były zarówno zamknięte (trzeba wskazać poprawną z podanych odpowiedzi)
i otwarte (uczeń sam musi udzielić odpowiedzi). Wśród zadań zamkniętych znalazły się takie,
w których - posługując się mapą poziomów zasolenia Bałtyku oraz towarzyszącym jej tekstem - gimnazjaliści musieli m.in. nazwać państwa leżące nad tym morzem, określić kierunki geograficzne, obliczyć odległość między miastami posługując się skalą czy obliczyć ile średnio soli zawiera jedna tona wody z Bałtyku. W innych zadaniach uczniowie musieli wykazać, że umieją przekształcać wzory algebraiczne i budować układy równań z dwoma niewiadomymi.

Trzecioklasisto, jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi refleksjami po egzaminie napisz na adres: webmaster.pzsp@gmail.com.  Ciekawe wypowiedzi umieścimy na podstronie naszej szkoły.

Poniżej przedstawiamy arkusz egzaminacyjny z możliwością pobrania oraz rozwiązanie "najciekawszych" zadań na egzaminie. Wszystkie pliki można także pobrać bezpośrednio ze strony Centralnej Komisji Edukacyjnej.

 

24 - 25 IV 2007 r.

 

[POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ]
[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI MATEMAT. - PRZYROD.]

Przed egzaminem ...

26 - 27 IV 2006 r.

[POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ]
[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI MATEMAT. - PRZYROD.]

  26 - 27 IV 2005 r. 

[POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ]
[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI MATEMAT. - PRZYROD.]

05 - 06 V 2004 r.

[POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ]
[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI MATEMAT. - PRZYROD.]

08 - 09 V 2003 r.

[test części humanistycznej]
[odpowiedź do części humanistycznej]
[
opis testu - część humanistyczna]
[
test części matematyczno-przyrodniczej]
[odpowiedź do części matematyczno-przyrodniczej]
[opis testu - część matematyczna]

14 - 15 V 2002 r.

[POBIERZ CZĘŚĆ HUMANISTYCZNĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ]
[POBIERZ CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZĄ]
[KLUCZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI MATEMAT. - PRZYROD.]

 

 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.